Vi hjälper dig att bygga en robust informationssäkerhetskultur i din organisation. God informationssäkerhet handlar inte bara om att skydda verksamhetens tillgångar med hjälp av teknik. Det handlar lika mycket om att utveckla rutiner, processer och medarbetare. Många organisationer kan väsentligt öka effektiviteten i informationssäkerhetsarbetet genom att förändra kulturen.

Vi erbjuder stöd till dig i form av utbildningar, föreläsningar, granskningar, coachning och strategiskt stöd i ert arbete med informationssäkerhet, dataskydd och säkerhetsskydd.

När du märker att er policy, era IT-säkerhetsåtgärder, riktlinjer, rutiner och utbildningar inte räcker så hjälper vi er att arbeta med människorna i er organisation. Individerna i din organisation behöver få förutsättningar för att delta i och aktivt bidra till informationssäkerhetsarbetet. De är de viktigaste resurserna för att lyckas med informationssäkerhetsarbetet.

Genom att ge medarbetarna en sund informationssäkerhetskultur att verka i, en kultur som jobbar med medarbetarnas attityder och beteendekontroll samt organisationens normer så kan de få en rättvis, rapporterande och lärande miljö. En sund informationssäkerhetskultur innebär även en organisation som bättre klarar av förändringar, incidenter och större tillbud. Helt enkelt en verksamhet som är betydligt bättre rustad för kända och okända hot, nu och i framtiden.